Strona główna

Terminy i zasady rekrutacji

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja latem 2024 r.

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja latem 2024 r.

Limit przyjęć na I rok 3-letnich studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka latem 2024 r. wynosi 200 osób.

Zasady rekrutacji na studia licencjackie na kierunku matematyka znajdziesz tutaj.

Jako uzupełnienie powyższych zasad trzeba dodać, że cudzoziemcy oraz osoby legitymujące się świadectwem maturalnym wydanym poza granicami Polski zdają egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego (trwającego 3 godziny). Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi. Informacje o terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego znajdują się poniżej.

Teraz możesz zapoznać się z procedurą rekrutacji krok po kroku i dowiedzieć się, co musisz zrobić, by dostać się na matematykę.

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna

Najpierw musisz zalogować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym celu należy założyć tam konto oraz uzupełnić niezbędne dane osobowe. W trakcie procesu rejestracji zostaje wygenerowany przez system indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej (osobom, które będą wpłacały pieniądze późno, radzimy by uczyniły to bezpośrednio w oddziale Santander Bank Polska). Osoby, które wniosą opłatę po terminie, a także te, których wpłaty nie zostaną na czas zaksięgowane na koncie UWr, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

System rejestracji elektronicznej zostanie otworzony w dniu 3 czerwca 2024 r., natomiast zamknięty będzie w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 23:59, będzie to też ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga! Nie wolno wpłacać pieniędzy, posługując się numerem konta, który otrzymała inna osoba!

Ponadto kandydat podczas rejestracji w systemie IRK wprowadza wyniki swoich egzaminów maturalnych.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Jeżeli jesteś cudzoziemcem bądź legitymujesz się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski (por. informacja na początku strony), to przystępujesz do testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2 w sali HS.

Teraz pozostaje tylko czekać. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna intensywnie pracuje, ustalając listy zakwalifikowanych.

W dniu 17 lipca 2024 r. w systemie rekrutacyjnym IRK (na indywidualnych kontach kandydatów) pojawi się lista osób zakwalifikowanych. Ogłoszona zostanie też lista rezerwowa.

Uwaga! Musisz sam sprawdzić, czy jesteś na liście zakwalifikowanych! By pomóc Ci w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dostępny będzie specjalny numer telefoniczny: 71 375 74 94 oraz adres mailowy: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

Kandydaci znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia. Kandydat zakwalifikowany, który złożył w terminie wymagane dokumenty, staje się kandydatem przyjętym, jeśli liczba uzyskanych przez niego punktów rekrutacyjnych spowoduje umieszczenie go na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany, to nadszedł czas dostarczenia następujących dokumentów (nie dotyczy osób z zagraniczną maturą oraz cudzoziemców, których obowiązuje inna lista dokumentów):

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
  • ew. kserokopie zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego i oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone notarialnie,
  • w wypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2024 – zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku,
  • w wypadku kandydatów niepełnoletnich – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Uwaga! Dokumenty te należy skutecznie dostarczyć (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w dniach 18-19 lipca bądź 22-23 lipca 2024 r.. Nie musisz tego robić osobiście, ale osoba, którą poprosisz o złożenie dokumentów, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo pełnomocnictwo. Należy pamiętać, że gdy dokumenty są wysyłane (pocztą czy przez kuriera), to wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady).

Jeżeli kandydat nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zrezygnował on z ubiegania się o przyjęcie na studia na Wydziale.

Zakończenie rekrutacji

Zakończenie rekrutacji

Następnie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza proces rekrutacji wśród kandydatów, którzy dostarczyli o czasie komplet dokumentów i w dniu 24 lipca 2024 r. ogłasza w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na stronie internetowej Instytutu Matematycznego UWr listę osób przyjętych na studia.

W wypadku, gdy przyjętych zostanie mniej osób, niż wynosi limit miejsc (a miejsc jest 200), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 24 lipca 2024 r. II listę osób zakwalifikowanych i powtórnie przeprowadza procedurę rekrutacyjną. Osoby z tej listy muszą skutecznie dostarczyć dokumenty w dniach 25-26 lipca 2024 r., a lista osób przyjętych na studia w II turze rekrutacji pojawi się w dniu 29 lipca 2024 r.

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty w kwocie 22 zł za Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK (to samo, na które w IRK dokonano opłaty rekrutacyjnej), w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia statusu – „kandydat przyjęty”. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji. Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK.

Kandydaci, którzy studiują w Uniwersytecie Wrocławskim i podejmują kolejny kierunek studiów nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, natomiast zobowiązani są do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam