Strona główna

Terminy i zasady rekrutacji

2-letnie studia magisterskie

2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie)

Uzupełniające studia magisterskie poza tym, że są naturalną kontynuacją naszych studiów licencjackich, są także adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich innych kierunków lub uczelni.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia.

Kompetencje wymagane do realizacji danych specjalności wyszczególnione są w opisach odpowiednich modułów specjalnościowych. Dopuszcza się uzupełnienie brakujących kompetencji w trakcie realizacji modułu.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Najbliższy możliwy termin rekrutacji to luty 2019 r. Aby przystąpić do rekrutacji, musisz wykonać opisane poniżej czynności: zarejestrować się, zdać egzamin i złożyć dokumenty.

UWAGA! Opisana poniżej procedura obowiązuje również absolwentów studiów pierwszego stopnia na naszym Wydziale na kierunku matematyka.

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna

Musisz zarejestrować się elektronicznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). System rejestracji elektronicznej zostanie otworzony w dniu, który zostanie podany, natomiast zamknięty będzie w dniu, który też zostanie podany o godz. 23:59, będzie to też ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

W trakcie procesu rejestracji zostaje wygenerowany przez system indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Ostatni dzień wnoszenia wpłat pokrywa się z dniem zamknięcia systemu rejestracji elektronicznej.

Uwaga! Nie wolno wpłacać pieniędzy, posługując się numerem konta, który otrzymała inna osoba!

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny

Każdy kandydat na studia musi zdać egzamin wstępny, który jest tożsamy z egzaminem licencjackim, który zdają studenci studiów matematycznych I stopnia na UWr na ich zakończenie.

Termin, w którym można przystąpić do egzaminu wstępnego zostanie podany. By to było możliwe, trzeba się koniecznie na ten egzamin zapisać. Można tego dokonać na stronie zapisów, postępując zgodnie z podaną tam instrukcją.

Terminy otworzenia systemu zapisów zostaną podane. Należy uważać, by nie przegapić tych terminów.

Egzamin wstępny należy zdać na ocenę co najmniej dostateczną. Więcej informacji o egzaminie można znaleźć tutaj.

Wyniki egzaminu ogłaszane są zazwyczaj w dniu egzaminu (po południu) w Instytucie Matematycznym UWr oraz na stronie głównej IM. Informację o wynikach można też uzyskać pod numerem telefonu 71 375 7894.

W przypadku, gdy kandydat zdał pisemny egzamin licencjacki na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zwalnia go z egzaminu wstępnego i uznaje ocenę z egzaminu licencjackiego uzyskaną przez kandydata za równoważną z oceną z wyżej wymienionego egzaminu wstępnego.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Należy skutecznie dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki (ul. Joliot-Curie 15, pok. 28) następujące dokumenty (w terminach, które zostaną podane):

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rejestracji IRK i podpisany przez kandydata,
  • odpis dyplomu licencjata (inżyniera) wraz z suplementem, zawierającym spis przedmiotów, zaliczonych na studiach (dotyczy tylko kandydatów, którzy nie studiowali matematyki na UWr na pierwszym stopniu),
  • fotokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu rekrutacji IRK i podpisane przez kandydata.
Nie musisz tego robić osobiście, ale osoba, którą poprosisz o złożenie dokumentów, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Ostateczna lista osób przyjętych na studia zostanie ogłoszona do dnia, który zostanie podany.
Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty, w kwocie 17 zł, za Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK (to samo, na które w IRK dokonano opłaty rekrutacyjnej), w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia statusu – „kandydat przyjęty”. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji. Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK.

Kandydaci, którzy studiują w Uniwersytecie Wrocławskim i podejmują kolejny kierunek studiów oraz kandydaci, którzy podejmują studia drugiego stopnia w roku ukończenia studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim, nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, natomiast zobowiązani są do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam